Integrale veiligheid

De provincie Zuid-Holland heeft een toekomstagenda-onderzoek veiligheid laten uitvoeren waarin de vraag centraal staat of het wenselijk is om voor de provincie Zuid-Holland een integrale veiligheidsvisie op te stellen. Onderzoekers van KWINK groep, TNO Vector en TU Delft hebben literatuuronderzoek verricht en zijn in gesprek gegaan met experts en provinciale medewerkers vanuit verschillende veiligheidsdomeinen, zoals waterveiligheid, verkeersveiligheid, externe veiligheid, energieveiligheid en digitale veiligheid. Per veiligheidsdomein zijn factsheets opgesteld waarin de resultaten van de literatuurstudie en de gesprekken met de experts zijn samengevat: wat wordt verstaan onder het veiligheidsbeleid, wat zijn de mogelijke relaties met andere veiligheidsdomeinen, wat is de rol en verantwoordelijkheid van de provincie, wat zijn de belangrijkste trends, ontwikkelingen, doelen en ambities?

In het eindrapport wordt aangegeven wanneer integraal veiligheidsbeleid zinvol is en wanneer het beste voor een sectorale aanpak gekozen kan worden. Een van de belangrijkste conclusies van het onderzoek, en tevens een verrassende, is dat er voor de provincie Zuid-Holland geen toegevoegde waarde is in het opstellen van een integrale veiligheidsvisie. Wel adviseren de onderzoekers wel een meer integraal perspectief op het veiligheidsbeleid en benadrukken zij het belang om veiligheid meer in samenhang met andere opgaven te bezien.

Het onderzoek is nu afgerond. Begin 2024 wordt er een grote bijeenkomst georganiseerd om de resultaten te presenteren en in discussie te gaan met bestuurders en andere geïnteresseerden.

Meer informatie

Voor algemene vragen kunt u contact opnemen via: kenniszuidholland@pzh.nl

Deze website maakt gebruik van cookies

Lees meer