Onderdeel van Uitdaging 1: Bouwen bij voorzieningen en hoogwaardig OV

Zuid-Holland hanteert een Verstedelijkingsstrategie met daarin de forse woningbouwopgave. Thema’s als betaalbaar wonen, circulaire economie, duurzame mobiliteit, energietransitie, klimaatadaptatie en kringlooplandbouw vragen allemaal schaarse ruimte. De provincie zet in op slim ruimtegebruik: langs de ‘Oude Lijn’ (spoorlijn Leiden – Den Haag – Rotterdam – Dordrecht). Twee derde van de verstedelijkingsopgave landt hier. Zo benutten we bestaande infra, bouwen we waar vraag is, versterken we de agglomeratiekracht en houden we rekening met klimaatadaptatie. Haltes van hoogwaardige OV-lijnen, zoals R-net, zijn ook goede vestigingsplekken.

Verstedelijkingsstrategie voor schaarse ruimte
De Verstedelijkingsstrategie Zuid-Holland geeft richting aan de integrale verstedelijkingsopgave, met daarin een forse woningbouwopgave. Betaalbaar wonen, circulaire economie, duurzame mobiliteit, energietransitie, klimaatadaptatie en kringlooplandbouw vragen allemaal schaarse ruimte. De principes van de NOVI (Nationale Omgevingsvisie) zijn leidend. We zetten in op slim ruimtegebruik.

Bouwen langs ‘Oude Lijn’

Met deze strategie focussen we op de ‘Oude Lijn’ (spoorlijn Leiden – Den Haag – Rotterdam – Dordrecht). Zo benutten we bestaande infra, bouwen we waar vraag is, versterken we de agglomeratiekracht en houden we rekening met klimaatadaptatie. Haltes van hoogwaardige OV-lijnen, zoals R-net, zijn ook goede vestigingsplekken. [link R-net -> www.rnet.nl]

Naar behoefte

We bouwen naar behoefte. Primair binnen stads- en dorpsgebied, maar ook op grote nieuwe locaties zoals Valkenhorst en de Zuidplaspolder en op andere 3ha-locaties (groter dan drie hectare). Dat gebeurt zoveel mogelijk nabij hoogwaardig openbaar vervoer of multimodaal (met meer vervoerwijzen) ontsloten locaties. Er is speciale aandacht voor de betaalbaarheid van woningen.

Van hard naar zacht

Er is al veel plancapaciteit (ruim 280.000 woningen) en er wordt al veel gebouwd. De focus ligt op realisatie, waaronder het versnellen van het bouwtempo van ‘harde’ plancapaciteit en het omzetten van ‘zachte’ naar ‘harde’ plancapaciteit. Fasering en wederkerigheid van investeringen in infrastructuur spelen ook mee. Kansrijke locaties voor nieuwe plannen bevinden zich onder andere nabij HOV-haltes, in naoorlogse wijken en op werklocaties.

Geen blauwdruk, maar richting

Deze verstedelijkingsstrategie is geen blauwdruk, maar geeft richting aan ruimtelijke keuzes voor verstedelijking. De samenwerking, realisatie en uitwerking verloopt via verschillende instrumenten, zoals het Integrale Verstedelijkingsakkoord Zuidelijke Randstad en het omgevingsbeleid van de provincie
Deze website maakt gebruik van cookies

Lees meer