Ruimtelijke Strategie voor een Circulaire Economie

De transitie naar een circulaire economie doorlopen we samen. Daarom heeft de provincie Zuid-Holland in januari 2017 samen met 180 partijen het ‘Nationaal Grondstoffenakkoord’ ondertekend. Dit is uitgewerkt en vertaald naar onze strategische beleidsnotitie ‘Circulair Zuid-Holland: samen versnellen’, die Provinciale Staten op 5 februari 2020 hebben vastgesteld. Het doel is om Zuid-Holland per 2050 een volledig circulaire economie te bezorgen, met als tussenstap 50% minder gebruik van primaire grondstoffen (mineraal, fossiel en metaal) in 2030. Ons doel is om als Zuid-Holland in balans te leven met onze leefomgeving en natuurlijke hulpbronnen.

De provincie werkt hieraan met een transitieaanpak die uitmondt in transitieagenda’s. De transitieaanpak zal van onderaf stapsgewijs impact hebben op onze fysieke leefomgeving. Op regionaal niveau is voor de provincie van belang zicht te hebben waartoe dat optelt. Tegelijk is de vraag hoe we willen dat de ruimtelijke inrichting van een circulaire maatschappij eruitziet op middellange tot lange termijn. De ruimte in Zuid-Holland is immer schaars.. Over de ruimtelijke kant van een circulaire samenleving is nog veel onbekend. Voor de fysieke leefomgeving staan we dus aan het begin van het proces van ruimtelijke analyse, kennisopbouw, bewustwording en agendering van ruimtelijke vraagstukken.

Doelen

Met een ruimtelijke strategie om aan een circulair Zuid-Holland te werken, willen we:

  • bewustwording en kennis van ruimtelijke aspecten keuzes voor de circulaire transitie vergroten binnen de provinciale organisatie, bij bestuurders en bij partners;
  • ruimtelijke keuzemogelijkheden en dilemma’s agenderen en bespreken door verbeelding en het ontwerpproces tussen beleidssectoren, met partners en met belanghebbenden;
  • handvatten ontwikkelen om voor de ruimtelijke inrichting van de provincie de juiste/passende keuzes te maken gezien de circulaire doelstellingen. Het gaat hierbij niet om een vrije oefening, het resultaat is gericht op toepassing in praktische beleidskeuzes.

Aan het eind van dit traject willen wij een zorgvuldig opgebouwd en onderbouwd betoog rondom de ruimtelijke strategie in handen hebben.

Neem contact op met kenniszuidholland@pzh.nl voor meer informatie over dit onderzoek.

Meer informatie

Eindrapportage

Voor algemene vragen kunt u contact opnemen via: kenniszuidholland@pzh.nl

Deze website maakt gebruik van cookies