Technieken en kansen voor een koolstofpositieve economie 2040 Provincie Zuid-Holland

Deze rapportage is een beschrijving van technieken voor koolstofverwijdering en koolstofhergebruik, welke potentie hebben in de Provincie Zuid-Holland, beoordeeld op kosten, ontwikkelingsfase en mitigatiepotentieel. Ingeleid met de daarbij horende doelen en regels. Met als afsluiting per sector oplossingsrichtingen om verder uit te werken en voor Zuid-Holland een eerste aanzet voor strategieontwikkeling rondom zes kansrijke clusters die in een vervolg op deze rapportage nader concreet wordt ingevuld met stakeholders.

Maatschappelijk aanleiding

De aanleiding is, dat de Europese Unie begin 2024 een nationaal koolstofverwijderigsdoel en broeikasgasreductiedoel gaat bepalen voor het jaar 2040. De Nederlandse Rijksoverheid gaat dat in de loop van 2024 wettelijk implementeren in nationale doelen.

Aanleiding voor provinciale kennisontwikkeling

Zuid-Holland speelt daarin de grootste rol van alle Nederlandse provincies, vooral omdat er veel CO2-pijpleidingen via Rotterdam gaan lopen, waarbij ook veenweide, de Noordzee, de bio-reststromen van glastuinbouw en innovatieve industriële technieken zoals koolstofpositieve cementproductie veel mooie kansen bieden voor een koolstofpositieve economie in 2040.

Voor de benutting van die kansen zijn verschillende partijen nodig. Het provinciebestuur is er daar één van, bijvoorbeeld via het ZH-PLG, het Programma Landelijk Gebied in Zuid-Holland.

Tegen deze achtergrond wordt onderzoek over dit thema uitgevoerd in het kader van de Toekomst Agenda, onderdeel van het programma Kennis Zuid-Holland. Dit eerste rapport beschrijft technieken en kansen. Het voornemen is om in een tweede deel handelingsperspectieven te presenteren.

Zuid-Holland kan een belangrijke rol spelen in de ontwikkeling van een koolstofpositieve economie – 20 tot 70 % van het mitigatiepotentieel zit in Zuid-Holland blijkt uit deze rapportage -, met name het effect van de technieken van verschillende vormen van BECCS, Biochar/Hydrochar, DACS en minerale CO2-opslag in cement- of betonsteenproducten kunnen het verschil maken, waarbij de CCS-techniek via CO2-leidingen het leeuwendeel van de koolstofverwijdering permanent opslaat, maar niet de enige techniek is.

In een vijftal sectoren is het provinciebestuur betrokken in reguliere rollen en processen, waarin zij daadwerkelijk onderzoek, de introductie en opschaling van koolstofverwijdering kan bevorderen. Het consequent toepassen van de regels die voor koolstofverwijdering gelden, van begin af aan, is daarbij van groot belang voor een kloppende economie, ecologie én koolstofboekhouding.

De rapportage linkt door naar bijna 100 relevante initiatieven van internationale en regionale bedrijven en onderzoeksinstellingen, die allen de uitdaging aangegaan zijn een bijdrage te leveren aan de opgave om wereldwijd vele gigatonnen aan koolstofdioxide uit de atmosfeer te halen, wat een koolstofmarkt van vele miljarden Euro’s per jaar gaat worden via verkoop van carbon credits. Deze schaal van koolstofverwijdering is volgens IPCC in elk scenario noodzakelijk om de temperatuurstijging vanwege klimaatverandering binnen de internationaal gestelde doelen nog te kunnen halen. Dit haalt de noodzaak tot een snelle emissiereductie niet weg, maar helpt daar wel bij, indien op tijd de juiste keuzes en koppelingen met bijkomstige voordelen worden gemaakt en de samenwerking tussen overheid, onderzoeksinstellingen én bedrijfsleven optimaal geprioriteerd en benut wordt.

Meer informatie

Eindrapportage

Voor algemene vragen kunt u contact opnemen via: kenniszuidholland@pzh.nl

Deze website maakt gebruik van cookies

Lees meer